Legal Information

Company Information

Rolls-Royce Motor Cars Brussels,
Divisie of Ginion Overijse NV,
Member of Ginion Group
Brusselsesteenweg 403
B-3090 Overijse
België

BTW: BE 0426 387 353

Telefoon: +32 2 686 04 76
Fax: +32 2 687 44 10

Openingsuren:

Ma-Vr: 9u00 -19u00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Mobiel: +32 2 470 40 65 55
Aftersales: +32 2 686 04 72
Aftersales mobiel: +32 472 98 08 13

Rolls-Royce Assistance België & Luxembourg (24/7) : +32 2 686 04 60
Rolls-Royce Assistance Frankrijk (24/7):  +33 1 40 25 15 45
Rolls-Royce Assistance Spanje (24/7): +34 913 99 51 52

Legal Information

1. Inleiding.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie of Ginion Overijse NV, member of Ginion Group, hierna Rolls-Royce Motor Cars Brussels genoemd, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

2. Gebruiksvoorwaarden van de website.

Elk gebruik van deze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden ervan, welke ondermeer opgenomen zijn in deze Legal Disclaimer, in de Privacy Policy en in de Cookie Policy. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Deze website is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van enig commercieel gebruik. 

3. Producten en diensten.

De vermelding van de details van producten en diensten op deze website zijn geen, en kunnen niet geïnterpreteerd worden als, een bindend aanbod om deze producten te verkopen of deze diensten te leveren.

Alle producten en diensten vermeld op deze website zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment verwijderd worden. Alle producten en diensten, evenals alle vermelde prijzen, kunnen het voorwerp uitmaken van verandering, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Deze gebruiksvoorwaarden van de website moeten steeds in samenhang gelezen worden met de afzonderlijke specifieke voorwaarden betreffende de individuele producten en diensten waarnaar de website verwijst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden betreffende individuele producten of diensten, hebben deze laatste voorrang.

4. Aansprakelijkheid.

Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Rolls-Royce Motor Cars Brussels kan echter de foutloosheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen. Rolls-Royce Motor Cars Brussels, evenmin als enige andere vennootschap van Ginion Group, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van deze website, of in het algemeen door eender welk gebruik ervan. 

5. Links naar andere websites.

Deze website bevat (hypertekst) links naar externe websites. Deze links worden enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers. Rolls-Royce Motor Cars Brussels oefent geen controle uit op deze externe websites noch op hun inhoud en geeft dus geen enkele garantie betreffende de informatie die er verstrekt wordt. Rolls-Royce Motor Cars Brussels wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van informatie die gegeven wordt op deze externe websites, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn. 

6. Intellectueel eigendom.

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken, namen, logo’s en afbeeldingen op deze website betreffende Rolls-Royce Motor Cars Brussels en alle andere vennootschappen van Ginion Group of een derde partij beschermd door intellectuele eigendomsrechten Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group en/of de derde partij. Door middel van deze website wordt geen enkele toelating of licentie verleend tot het gebruik van deze intellectueel eigendom van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group of van derden. Deze website, net als alle teksten, beelden, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze getoond worden zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. De inhoud van deze website mag enkel voor strikt persoonlijk gebruik aangewend worden, en mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

1. De bescherming van uw persoonsgegevens is een prioriteit voor Rolls-Royce Motor Cars Brussels.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels hecht waarde aan de bescherming van de privacy van de Gebruikers van de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be en aan het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de gegevens die haar worden overgemaakt of waartoe zij toegang heeft ter gelegenheid van hun bezoek. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vennootschap Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group. Haar maatschappelijke zetel is gelegen te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg nr. 403. Ze is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0426 387 353. 

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij Rolls-Royce Motor Cars Brussels via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (info@rrmc-brussels.be).

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van haar producten en diensten (met inbegrip van het waken over het optimaliseren van hun kwaliteit);
  • het beheren van de commerciële relatie met de Gebruikers van de website, meer in het bijzonder om de opvolging van de aan haar gerichte verzoeken te verzekeren;
  • het promoten (direct marketing) van producten en diensten aangeboden door Rolls-Royce Motor Cars Brussels, door met haar verbonden ondernemingen (binnen Ginion Group) of door haar zorgvuldig geselecteerde preferentiële partners;
  • het optimaliseren van het beheer en de kwaliteit van de diensten van de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be
  • het opstellen van statistieken en marktonderzoeken;
  • het bestrijden van fraude in de automobielsector en het bevorderen van de veiligheid en de milieubescherming.

Tenzij bezwaar van de Gebruiker, kunnen voor de verwezenlijking van deze doeleinden (met inbegrip van direct marketing), de gegevens eveneens worden overgemaakt aan vennootschappen verbonden met Rolls-Royce Motor Cars Brussels of aan andere vennootschappen waarmee Ginion Group nauwe contractuele banden onderhoudt voor activiteiten of diensten die verbonden zijn met de hare.

Indien nodig kunnen de gegevens worden doorgegeven aan bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is buiten de Europese Unie. In dit geval, verbindt Rolls-Royce Motor Cars Brussels zich ertoe om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group, vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Rolls-Royce Motor Cars Brussels geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij de Gebruiker daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hij er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

Door de website te bezoeken en door het verstrekken van zijn persoonsgegevens via e-mail of via het invullen van de online beschikbare aanvraagformulieren, aanvaardt de Gebruiker met volledige kennis dat de verwerking zal worden uitgevoerd om deze doelstellingen na te streven.

4. Navigatievariabelen en cookies.

Tijdens een verbinding met een website worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de website door de door u gebruikte navigatiesoftware. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer dat toelaat een computer op het net te identificeren), het merk en de versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde Webpagina. Rolls-Royce Motor Cars Brussels verbindt er zich toe om geen gebruik te maken van deze informatie, tenzij om het aantal bezoekers van de verschillende secties van de website in kaart te brengen, met het oog op het aanbrengen van, indien het geval, verbeteringen die nodig zijn en het optimaliseren van de werking ervan.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels gebruikt cookies. Voor meer informatie hieromtrent, zie de Cookie Policy op de website.

5. De Gebruiker behoudt de controle over de gegevens die op hem betrekking hebben.

De Gebruiker beschikt te allen tijde over het recht op toegang tot en verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Hij heeft eveneens het recht om, op elk moment en kosteloos, zich te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/ of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het voor de Gebruiker om zijn verzoek schriftelijk, ondertekend en gedateerd, te verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking, Rolls-Royce Motor Cars Brussels, Brusselsesteenweg 403 te 3090 Overijse (of per e-mail info@rrmc-brussels.be) met toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart.

6. Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers te beletten, heeft Rolls-Royce Motor Cars Brussels strikte procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, dit vanaf het verzamelen van deze gegevens, tot aan hun bewaring. 

Rolls-Royce Motor Cars Brussels kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren. Daarvoor kan zij te allen tijde toegang hebben tot alle informatie en communicatiegegevens of elk ander element die op de website en/of in het systeem opgeslagen zijn. 

Rolls-Royce Motor Cars Brussels kan de persoonsgegevens van Gebruikers doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of de goederen van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, van haar klanten, van de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be en/of van haar Gebruikers te verdedigen en/of te beschermen, of eveneens, in extreme omstandigheden, om de veiligheid te verzekeren van Rolls-Royce Motor Cars Brussels van haar klanten, van www.rolls-roycemotorcars-brussels.be en/of van zijn Gebruikers.