Legal Information

Company Information

Rolls-Royce Motor Cars Brussels,
Divisie of Ginion Overijse NV,
Member of Ginion Group
Brusselsesteenweg 403
B-3090 Overijse
België

BTW: BE 0426 387 353

Telefoon: +32 2 686 04 76
Fax: +32 2 687 44 10

Openingsuren:

Ma-Vr: 9u00 -19u00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Mobiel: +32 2 470 40 65 55
Aftersales: +32 2 686 04 72
Aftersales mobiel: +32 472 98 08 13

Rolls-Royce Assistance België & Luxembourg (24/7) : +32 2 686 04 60
Rolls-Royce Assistance Frankrijk (24/7):  +33 1 40 25 15 45
Rolls-Royce Assistance Spanje (24/7): +34 913 99 51 52

Legal Information

1. Inleiding.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie of Ginion Overijse NV, member of Ginion Group, hierna Rolls-Royce Motor Cars Brussels genoemd, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

2. Gebruiksvoorwaarden van de website.

Elk gebruik van deze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden ervan, welke ondermeer opgenomen zijn in deze Legal Disclaimer, in de Privacy Policy en in de Cookie Policy. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Deze website is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van enig commercieel gebruik. 

3. Producten en diensten.

De vermelding van de details van producten en diensten op deze website zijn geen, en kunnen niet geïnterpreteerd worden als, een bindend aanbod om deze producten te verkopen of deze diensten te leveren.

Alle producten en diensten vermeld op deze website zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment verwijderd worden. Alle producten en diensten, evenals alle vermelde prijzen, kunnen het voorwerp uitmaken van verandering, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Deze gebruiksvoorwaarden van de website moeten steeds in samenhang gelezen worden met de afzonderlijke specifieke voorwaarden betreffende de individuele producten en diensten waarnaar de website verwijst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden betreffende individuele producten of diensten, hebben deze laatste voorrang.

4. Aansprakelijkheid.

Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Rolls-Royce Motor Cars Brussels kan echter de foutloosheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen. Rolls-Royce Motor Cars Brussels, evenmin als enige andere vennootschap van Ginion Group, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van deze website, of in het algemeen door eender welk gebruik ervan. 

5. Links naar andere websites.

Deze website bevat (hypertekst) links naar externe websites. Deze links worden enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers. Rolls-Royce Motor Cars Brussels oefent geen controle uit op deze externe websites noch op hun inhoud en geeft dus geen enkele garantie betreffende de informatie die er verstrekt wordt. Rolls-Royce Motor Cars Brussels wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van informatie die gegeven wordt op deze externe websites, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn. 

6. Intellectueel eigendom.

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken, namen, logo’s en afbeeldingen op deze website betreffende Rolls-Royce Motor Cars Brussels en alle andere vennootschappen van Ginion Group of een derde partij beschermd door intellectuele eigendomsrechten Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group en/of de derde partij. Door middel van deze website wordt geen enkele toelating of licentie verleend tot het gebruik van deze intellectueel eigendom van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group of van derden. Deze website, net als alle teksten, beelden, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze getoond worden zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. De inhoud van deze website mag enkel voor strikt persoonlijk gebruik aangewend worden, en mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

1. De bescherming van uw persoonsgegevens is een prioriteit voor Rolls-Royce Motor Cars Brussels.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels hecht waarde aan de bescherming van de privacy van de Gebruikers van de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be en aan het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de gegevens die haar worden overgemaakt of waartoe zij toegang heeft ter gelegenheid van hun bezoek. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vennootschap Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group. Haar maatschappelijke zetel is gelegen te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg nr. 403. Ze is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0426 387 353. 

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij Rolls-Royce Motor Cars Brussels via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (info@rrmc-brussels.be).

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van haar producten en diensten (met inbegrip van het waken over het optimaliseren van hun kwaliteit);
  • het beheren van de commerciële relatie met de Gebruikers van de website, meer in het bijzonder om de opvolging van de aan haar gerichte verzoeken te verzekeren;
  • het promoten (direct marketing) van producten en diensten aangeboden door Rolls-Royce Motor Cars Brussels, door met haar verbonden ondernemingen (binnen Ginion Group) of door haar zorgvuldig geselecteerde preferentiële partners;
  • het optimaliseren van het beheer en de kwaliteit van de diensten van de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be
  • het opstellen van statistieken en marktonderzoeken;
  • het bestrijden van fraude in de automobielsector en het bevorderen van de veiligheid en de milieubescherming.

Tenzij bezwaar van de Gebruiker, kunnen voor de verwezenlijking van deze doeleinden (met inbegrip van direct marketing), de gegevens eveneens worden overgemaakt aan vennootschappen verbonden met Rolls-Royce Motor Cars Brussels of aan andere vennootschappen waarmee Ginion Group nauwe contractuele banden onderhoudt voor activiteiten of diensten die verbonden zijn met de hare.

Indien nodig kunnen de gegevens worden doorgegeven aan bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is buiten de Europese Unie. In dit geval, verbindt Rolls-Royce Motor Cars Brussels zich ertoe om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, divisie van Ginion Overijse NV, member of Ginion Group, vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Rolls-Royce Motor Cars Brussels geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij de Gebruiker daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hij er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

Door de website te bezoeken en door het verstrekken van zijn persoonsgegevens via e-mail of via het invullen van de online beschikbare aanvraagformulieren, aanvaardt de Gebruiker met volledige kennis dat de verwerking zal worden uitgevoerd om deze doelstellingen na te streven.

4. Navigatievariabelen en cookies.

Tijdens een verbinding met een website worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de website door de door u gebruikte navigatiesoftware. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer dat toelaat een computer op het net te identificeren), het merk en de versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde Webpagina. Rolls-Royce Motor Cars Brussels verbindt er zich toe om geen gebruik te maken van deze informatie, tenzij om het aantal bezoekers van de verschillende secties van de website in kaart te brengen, met het oog op het aanbrengen van, indien het geval, verbeteringen die nodig zijn en het optimaliseren van de werking ervan.

Rolls-Royce Motor Cars Brussels gebruikt cookies. Voor meer informatie hieromtrent, zie de Cookie Policy op de website.

5. De Gebruiker behoudt de controle over de gegevens die op hem betrekking hebben.

De Gebruiker beschikt te allen tijde over het recht op toegang tot en verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Hij heeft eveneens het recht om, op elk moment en kosteloos, zich te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/ of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het voor de Gebruiker om zijn verzoek schriftelijk, ondertekend en gedateerd, te verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking, Rolls-Royce Motor Cars Brussels, Brusselsesteenweg 403 te 3090 Overijse (of per e-mail info@rrmc-brussels.be) met toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart.

6. Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers te beletten, heeft Rolls-Royce Motor Cars Brussels strikte procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, dit vanaf het verzamelen van deze gegevens, tot aan hun bewaring. 

Rolls-Royce Motor Cars Brussels kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren. Daarvoor kan zij te allen tijde toegang hebben tot alle informatie en communicatiegegevens of elk ander element die op de website en/of in het systeem opgeslagen zijn. 

Rolls-Royce Motor Cars Brussels kan de persoonsgegevens van Gebruikers doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of de goederen van Rolls-Royce Motor Cars Brussels, van haar klanten, van de website www.rolls-roycemotorcars-brussels.be en/of van haar Gebruikers te verdedigen en/of te beschermen, of eveneens, in extreme omstandigheden, om de veiligheid te verzekeren van Rolls-Royce Motor Cars Brussels van haar klanten, van www.rolls-roycemotorcars-brussels.be en/of van zijn Gebruikers. 

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten en op uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Bij elk volgend bezoek worden deze cookies teruggezonden naar de website waar ze vandaan komen, of naar een andere website die een bepaalde cookie herkent. Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen om het apparaat van een gebruiker te herkennen. Meer informatie over cookies kunt u vinden op: www.allaboutcookies.org

Cookies vervullen veel verschillende functies: ze zorgen dat u efficiënter over pagina's kunt surfen, ze slaan uw voorkeuren op en verbeteren de algehele gebruikservaring. Ook kunnen ze helpen te verzekeren dat de advertenties die u online ziet beter aansluiten op u en uw interesses.

 

Gebruik van cookies door Rolls-Royce Motor Cars

Binnen deze website worden cookies gebruikt om de kenmerken en functies te faciliteren die uw browse-ervaring verbeteren. Ze worden ook gebruikt om de performance van de site en het surfgedrag van bezoekers te meten. Er wordt geen identificeerbare persoonlijke informatie verzameld door de cookies op onze sites. 

De onderstaande informatie beschrijft welke cookies wij gebruiken, hoe u kunt voorkomen dat deze worden geschreven en de impact die ze hebben op uw internetervaring.

 

Uitschakelen/inschakelen van alle cookies.

U kunt cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als cookies uitgeschakeld zijn, kunt u echter niet alle interactieve functies van de site benutten.

De meest recente webbrowsers staan controle toe over de cookies die worden opgeslagen via de instellingen van de browser. Als u meer wilt weten over cookies, bijvoorbeeld om te kunnen zien hoe cookies zijn ingesteld en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, bezoekt u www.allaboutcookies.org.

 

Uitschakelen/inschakelen van specifieke cookies

Rolls-Royce Motor Cars spant zich in om u in staat te stellen uw cookievoorkeuren binnen onze website te beheren, maar deze functionaliteit is momenteel nog in ontwikkeling. Als tussenstap hebben we hieronder alle cookies beschreven die worden ingesteld door onze websites, compleet met hun doel en meer informatie over het weigeren van toestemming, waar mogelijk.

 

Meer informatie over cookies

Er zijn vier belangrijke types cookies die door websites worden gebruikt. Deze categorieën worden hieronder beschreven, gebaseerd op de informatie die is gepubliceerd door de International Chamber of Commerce Cookie Guide (Handleiding voor cookies van de Internationale Kamer van Koophandel);  

Strikt noodzakelijke cookies – Maken diensten mogelijk die u specifiek hebt gevraagd

Deze cookies zijn essentieel om het u mogelijk te maken om u gemakkelijk over de website te verplaatsen en de functies ervan te gebruiken, zoals het betreden van beveiligde zones van de website. Zonder deze cookies kunnen u geen diensten worden verleend waarom u vraagt, bijvoorbeeld winkelwagentjes of e-facturering.

Performancecookies – Verzamelen anonieme informatie op de bezochte pagina's

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop een website wordt gebruikt, bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan en of ze foutberichten krijgen van webpagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie aan de hand waarvan een bezoeker geïdentificeerd kan worden. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Zij wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren.

Functionele cookies – Herinneren zich keuzes die u hebt gemaakt, om uw ervaring te verbeteren

Dankzij deze cookies is de website in staat om zich keuzes te herinneren die u eerder heeft gemaakt (zoals uw gebruikersnaam, taal en geografische gebied) en worden betere, persoonlijkere functies geboden. Een website kan u bijvoorbeeld lokale weersvoorspellingen of verkeersberichten bieden door in een cookie op te slaan in welk geografisch gebied u zich momenteel bevindt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om veranderingen op te slaan die u heeft aangebracht in de tekstgrootte, lettertypes en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om door u gevraagde diensten te bieden, zoals het bekijken van een video of het invoeren van commentaar in een blog. De informatie die deze cookies verzamelen kan geanonimiseerd worden en ze kunnen niet uw navigatie-activiteiten op andere websites traceren.

Targeting-/marketingcookies – Verzamelen informatie over uw surfgewoonten om reclame relevant te maken voor u en uw interesses.

Deze cookies worden gebruikt om advertenties te laten zien die aansluiten op u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een advertentie ziet te beperken, en helpen om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Gewoonlijk worden ze geplaatst door reclamenetwerken, met toestemming van de exploitant van de website. Ze herinneren zich dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, bijvoorbeeld adverteerders. Vaak worden targeting of advertising cookies gekoppeld aan de sitefunctionaliteit die wordt geboden door de andere organisatie.

 

In de onderstaande tabellen wordt uitgelegd welke cookies wij gebruiken en waarom. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt, maar gelieve contact met ons op te nemen als u discrepanties zou ontdekken.

 

COOKIE NAAM DOEL TYPE DUUR
Car Configurator RROCXML
SESSIONID
Deze cookie is nodig om de configuratiesessie van de gebruiker binnen het wagenconfiguratorsysteem te identificeren. Strikt noodzakelijk Alleen sessie
JSESSIONID JSESSIONID TDeze cookie geeft aan dat een geanonimiseerde gebruiker de site actief gebruikt en wordt benut om te meten hoeveel bezoekers de site op een bepaald moment heeft. Deze cookie wordt verwijderd wanneer de browsersessie wordt gesloten. Strikt noodzakelijk Alleen sessie
Load Balancer Cookies ARPT1
ARPT2a
ASPSESSIONID
CCCRSAQD
Deze cookies worden gebruikt om te helpen verzekeren dat de inhoud van uw pagina snel en effectief geladen wordt, door de werklast over webservers te verspreiden. Ze worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Strikt noodzakelijk Alleen sessie
Webtrends WT_FPC Wordt gebruikt om een geanonimiseerde sessie- en gebruikersidentificatie te handhaven over de subdomeinen van de websites. Performance 10 jaar
Responsive Traceert anoniem vanaf wat voor type apparaat de site geopend wordt (gebaseerd op schermresolutie) - Pc / tablet / smartphone. Performance 1 Dag
ACOOKIE Wordt gebruikt voor geanonimiseerde cross-domein tracking, bv. registratie of een bezoeker zich verplaatst tussen www.rolls-roycemotorcars.com en pre-owned.rolls-roycemotorcars.com Performance 2 jaar
WT_NAVI Is ingesteld om te traceren welke navigatie-elementen worden gebruikt bij het surfen op de site (hoofdmenu, teaser, footer etc.) Performance Alleen sessie
Google Analytics __utma Registreert geanonimiseerde gegevens over het bezoek van een gebruiker aan een site, zoals eerste bezoek (enige bezoek); laatste bezoek (terugkerend bezoek); Berekenen van dagen en bezoeken tot aanschaf enz. Performance 2 jaar
__utmb 
& __utmc
Deze cookies werken paarsgewijs om de duur van het bezoek te berekenen. Google __utmb markeert de exacte aankomsttijd, daarna registreert Google __utmc de precieze tijd waarop de gebruiker de site verlaat. Performance Beide verlopen na 30 minuutn inactiviteit
_utmz Noteert waar een geanonimiseerde bezoeker vandaan komt en groepeert de informatie naar type, bv. via een zoekmachine, social media, direct. Deze cookie registreert ook welk zoekwoord aanleiding was voor het bezoek (indien relevant), plus de geolocatiegegevens tot op de dichtstbijzijnde stad. Performance 6 maanden
__utmv Creëert groeperingen gebaseerd op acties van geanonimiseerde gebruikers; creëert bijvoorbeeld een groep van alle bezoekers die een bepaalde link of waarschuwing bekeken. Performance 2 jaar
_ga (Universal Analytics) Deze cookie wordt gebruikt om een unieke klantidentificatie (Client ID) op te slaan, in de vorm van een toevallig gegenereerd nummer. Nadat de ID gegenereerd is, wordt hij opgeslagen in de cookie en inbegrepen in elke hit/verzoek die/dat naar Google Analytics wordt gezonden. Deze ID wordt later gebruikt door de servers van Google Analytics om gebruikers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen. De _ga cookie is een "first party"-cookie waartoe alleen het domein waarop het JavaScript wordt uitgevoerd toegang heeft. Performance 2 jaar
_gat_UA-22497816-1 gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.   1 minuut
_gat_UA-26273664-1 gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.   1 minuut
_gat_UA-26273664-2 gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.   1 minuut
_gat_UA-50818797-1 gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.   1 minuut
_gid Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.   24 uur
Hot jar _hjIncludedInSample Deze sessiecookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of de bezoeker is inbegrepen in het monster dat gebruikt wordt om funnels te genereren. Performance 1 jaar
Brightcove Player BC_
BANDWIDTH
Detecteert de aanvankelijke brandbreedtecapaciteit van de computer of het apparaat van een bezoeker. Deze cookie helpt om de aanvankelijke weergaveselectie te verbeteren voor het bekijken van video's. Als u deze cookie uitschakelt, detecteert Video Cloud nog steeds de bandbreedte door middel van de Brightcove Bootloader swf. Zonder deze cookie moet dit telkens worden gedaan bij het laden van elke afspeler, waardoor er meer bandbreedte wordt verbruikt, wat mogelijk resulteert in een slechtere aanvankelijke weergave. Performance Alleen sessie
DoubleClick DoubleClick
Tags
DoubleClick cookies worden gebruikt als hulpmiddel om de effectiviteit van online reclamecampagnes te meten en om te proberen te voorkomen dat advertenties die de gebruiker al heeft gezien meerdere keren worden getoond. De namen en het aantal van deze cookies die op onze site worden gebruikt, variëren naargelang het aantal reclamecampagnes dat actief is op het moment van uw bezoek.
Er wordt geen identificeerbare persoonlijke informatie gebruikt of opgeslagen door DoubleClick cookies.
Targeting/ Advertising 30 dagen